Konfiguracja tunelu GRE na Linuksie

  W celu konfiguracji tunelu GRE na systemach rodziny Linux należy zastosować poniższe konfiguracje:

  Na serwerze

  allow-vpn tunnel0
  iface tunnel2 inet tunnel
      address 172.18.0.4
      netmask 255.255.255.254
      local  192.168.100.101
      endpoint 192.168.100.102
      mode   gre
      mtu   1476
      post-up /opt/vpn/vpn-policy-set 192.168.100.102/32 172.18.0.5
      pre-down /opt/vpn/vpn-policy-del 192.168.100.102/32 172.18.0.5
  

  Na węźle

  auto vpn
  iface vpn inet tunnel
      address 172.18.0.5
      netmask 255.255.255.254
      local  192.168.100.102
      endpoint 192.168.100.104
      mode   gre
      mtu   1476
      post-up /sbin/ip route add 192.0.2.0/24 via 172.18.0.4
  

  Skrypt vpn-policy-del

  #!/bin/bash
  # $1 DSTIP/PREFIX
  # $2 TUNNEL IP
  
  if [[ $# -eq 2 ]]
  then
      /sbin/ip route del $1 table vpn
      /sbin/ip rule del from 192.0.2.0/24 to $1 table vpn
      exit 0
  fi
  exit 1
  

  Skrypt vpn-policy-set

  #!/bin/bash
  # $1 DSTIP/PREFIX
  # $2 TUNNEL IP
  
  if [[ $# -eq 2 ]]
  then
      /sbin/ip route add $1 via $2 table vpn
      /sbin/ip rule add from 192.0.2.0/24 to $1 table vpn
      exit 0
  fi
  exit 1