Instalacja NFSen na Debian 9

  W pierwszej kolejności pobieramy niezbędne paczki:

  apt-get install gcc flex librrd-dev make libglib2.0-dev libxml2-dev apache2 libapache2-mod-php7.0 \
             php7.0 php7.0-fpm php7.0-cli php7.0-common php7.0-curl php7.0-gd php7.0-json php7.0-mbstring php7.0-mysql php7.0-tidy php7.0-xml php7.0-zip \
             nfdump rrdtool librrds-perl librrdp-perl librrd-dev libmailtools-perl libio-socket-ssl-perl \
             -y
  

  W następnym kroku pobieramy niezbędne moduły Perla

  perl -MCPAN -e 'install Socket6'
  

  Oraz najnowszą instalkę NFSen:

  wget https://sourceforge.net/projects/nfsen/files/stable/nfsen-1.3.8/nfsen-1.3.8.tar.gz
  tar xf nfsen-1.3.8.tar.gz
  

  Kopiujemy domyślną konfigurację do wybranego folderu.

  cp nfsen-1.3.8/etc/nfsen-dist.conf /opt/nfsen/nfsen.conf
  

  Teraz możemy przejść do edycji konfiguracji. Najważniejsze fragmenty poniżej:

  $BASEDIR = "/opt/nfsen"; # miejsce instalacji
  $USER  = "www-data"; # najlepiej standardowy user, w przypadku innego należy dodać go do grupy np. "useradd -d /var/nfsen -G www-data -m -s /bin/false netflow"
  $WWWUSER = "www-data";
  $WWWGROUP = "www-data";
  $PREFIX = '/usr/bin'; #sprawdźmy gdzie zainstalował się nam nfcapd
  %sources = (
    'cpd-core-r01'  => { 'IP' => '172.30.255.1', 'port' => '4739', 'col' => '#1abc9c', 'type' => 'netflow' }, # źródła netflowów
    'cpd-core-r02'  => { 'IP' => '172.30.255.2', 'port' => '4739', 'col' => '#3498db', 'type' => 'netflow' },
  

  Dodajemy obsługę strony www. Fragment konfiguracji poniżej:

  <VirtualHost nfsen.dataspace.pl:80>
   DocumentRoot /opt/nfsen/html/
   ServerName nfsen.dataspace.pl
  

  Dodajemy regułki do firewalla. Najprostsza będzie poniższa reguła. Możemy też ustawić bardziej restrykcyjną.

  iptables -A INPUT -i ens22 -j ACCEPT # zakładając, że ens22 to interfejs
  

  Instalujemy i uruchamiamy NFSena (najlepiej wejść do folderu z instalką, inaczej może nie zadziałać).

  ./install.pl /opt/nfsen/nfsen.conf
  /opt/nfsen/bin/nfsen start
  

  Dodajemy do init.d

  ln -s /opt/nfsen/bin/nfsen /etc/init.d/nfsen
  update-rc.d nfsen defaults 20
  

  Przy zmianach konfiguracji stosujemy poniższą komendę.

  Uwaga! Może się zdarzyć, że będziemy musieli odpalić skrypt instalacyjny w przyszłości jeszcze raz, więc dobrze zachować pobrany katalog z instalacją gdzieś na dysku.

  service nfsen reconfig
  

  Uruchamiamy serwer www.

  a2ensite nfsen
  apachectl -t # sprawdzamy czy nie ma błędów
  service apache2 reload
  

  Wchodzimy na stronę i sprawdzamy poprawność działania. Powinniśmy odczekać ok. 5 minut, aby ujrzeć dane. Strona powinna wyglądać tak:

  Jeśli zamiast tego wyświetla nam się error:

  * ERROR: nfsend connect() error: No such file or directory! – nfsen nie został uruchomiony poprawnie. Sprawdź service nfsen status
  * ERROR: nfsend connect() error: Permission denied! – jest problem z uprawnieniami, najlepiej instalować nfsen dla usera www-data w celu uniknięcia problemów. Tymczasowym fixem jest znaleźć plik /opt/nfsen/var/run/nfsen.comm i dać wszystkich, wszelkie uprawnienia (chmod 777) – będzie działać dopóki nie zrestartujemy serwisu nfsen. Chown -R dla folderów nfsena także nie rozwiąże problemu.
  Jeśli wyświetlają się nam puste grafy to problem jest z odebraniem danych przez nfsen, może to powodować źle skonfigurowany firewall (np. iptables).

  Zabezpieczenie dostępu

  Jeśli chcemy ograniczyć dostęp do strony to do konfiguracji dodajemy

          <Directory "/opt/nfsen/html/">
           AuthType Basic
           AuthName "NFSEN Reserved Area"
           AuthUserFile /etc/apache2/nfsen_passwd
           Require valid-user
  #         Require all granted # usuwamy lub komentujemy te linię
           AllowOverride All
           Options FollowSymLinks MultiViews
          </Directory>
  

  I dodajemy użytkownika oraz ustawiamy właściciela oraz uprawnienia (w tym wypadku użytkownik nazywa się „ds”.

  htpasswd -c /etc/apache2/nfsen_passwd ds
  # New password:
  # Re-type new password:
  # Adding password for user ds
  

  Jeśli chcemy usunąć użytkownika to wpisujemy komendę:

  htpasswd -D /etc/apache2/nfsen_passwd ds
  # Deleting password for user ds
  

  Potrzebujesz pomocy z konfiguracją i utrzymaniem serwera?

  Outsourcing IT może być rozwiązaniem dla Ciebie!