Przełączanie wersji PHP dla systemów Debian

  Aby zmienić wersję PHP w systemach Debian, można posłużyć się poniższymi komendami.

  apt-get install apt-transport-https lsb-release ca-certificates
  wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg https://packages.sury.org/php/apt.gpg
  echo "deb https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/php.list
  apt-get update
  apt-get install php5.6
  update-alternatives --config php