Konfiguracja Basic Auth dla Apache

  Aby skonfigurować Basic Auth dla serwerów Apache można posłużyć się poniższą instrukcją:

  <Directory /storage/vhost/nazwa.pl/public/>
  		Options -Indexes -MultiViews
  		AuthType Basic
  		AuthName "nazwa.pl"
  		AuthUserFile /storage/vhost/nazwa.pl/nazwa.pl.db
  		<RequireAll>
  				<RequireAny>
  						Require valid-user
  						<RequireAny>
  								Require ip adresIP
  						</RequireAny>
  				</RequireAny>
  		</RequireAll>
  </Directory>